Početna Istorija Galerija Preuzimanja Linkovi Forum Dokumenta Superstarsi Tenkovi Članovi Prijava   


Članovi =4c= Srpske Virtualne Borbene Eskadrile donose
PRAVILNIK =4c= ESKADRILEkoji stupa na snagu odmah. Pravilnik je oformljen na osnovu podnetih predloga punopravnih članova eskadrile i dosadašnjeg iskustva u domenu oblasti koje Pravilnik reguliše.

20.09.2011. godineORGANIZACIJA I ČLANSTVO

Eskadrila je organizovana po vertikalnoj hijerarhiji koja se sastoji od:
- Komandant i osnivač =4c= SVBE - Savo Srpski
- Komandir =4c= SVBE - punopravni član =4c= SVBE odabran od strane većine punopravnih članova =4c= SVBE
- Akademija - element za definisanje i provođenje obuke i definisanje taktike,
- Pilot - punopravni član i pilot-stažista.


PRAVA I OBAVEZE

- Komandir ekadrile je zadužen za vođenje eskadrile, usmeravanje aktivnosti i sprovođenje svih odluka donešenih od strane većine punopravnih članova u odsustvu Komandanta eskadrile. Izbor Komandira eskadrile vrši se otvorenim glasanjem i prihvatanjem mišljenja većine punopravnih članova. Komandir eskadrile svoju funkciju obavlja u periodu od 12 meseci. Komandir eskadrile ima pravo da u slučaju nemogućnosti donošenja neke odluke većinskim glasanjem, samostalno donese konačnu odluku u ime =4c= eskadrile. Komandir eskadrile dužan je da u slučaju sprečenosti da nadalje kvalitetno obavlja poverenu funkciju, sazove vanredan sastanak u cilju izbora novog Komandira eskadrile. Pravo na funkciju Komandira eskadrile imaju svi aktivni punopravni članovi =4c= eskadrile.

- Akademija je zadužena za definisanje planova i programa obuke, sprovođenje obuke, definisanje doktrina i taktika. Akademiju čine, od većine izabrani, aktivni punopravni članovi i nose zvanje instruktora. Kadrovsku politiku Akademije vode svi punopravni članovi eskadrile. Član Akademije svoju funkciju obavlja na neodređeno vreme. Član Akademije dužan je da u slučaju sprečenosti da nadalje kvalitetno obavlja poverenu funkciju, sazove vanredan sastanak u cilju izbora novog člana Akademije. Pravo na mesto u Akademiji imaju svi aktivni punopravni članovi =4c= eskadrile.

- Punopravni članovi eskadrile su piloti sa navršenih 18 godina života, koji su položili teorni i praktični prijemni ispit. Punopravni član nosi oznake =4c=. Punopravni član može istupiti iz sastava eskadrile po sopstvenom zahtevu, pri čemu je dužan da obavesti ostale članove eskadrile 7 dana pre istupanja. Punopravni član može biti izbačen iz sastava eskadrile u slučaju nepodobnosti po usvojenim pravilnicima o ponašanju, međusobnim odnosima i članstvu. O izbacivanju člana odlučuju svi punopravni članovi, na vanrednom, zatvorenom zasedanju.

- Piloti-stažisti su prijavljeni kandidati na stažiranju u trajanju do dva meseca, nakon čega stiču pravo da polažu teorni i praktični prijemni ispit. Pilot-stažista nosi oznake _4c_. Piloti-stažisti mogu biti isključeni iz statusa stažiste po istim principima koji važe za punopravne članove.


PONAŠANjE I MEĐUSOBNI ODNOSI

1. Načela ponašanja u eksadrili su:
- poštovanje svakog člana (stažiste i punopravnog),
- uvažavanje prava svakog člana na slobodno izražavanje mišljenja,
- uzdržavanje od iznošenja uvreda u bilo kakvom obliku, a posebno uvreda na nacionalnoj, verskoj i rasnoj osnovi,
- uzdržavanje od iznošenja političkih stavova u bilo kakvom obliku.

2. Ukoliko jedan član ima primedbe na ponašanje drugog člana, primedbe mu prvo upućuje preko lične pošte. Ukoliko se spor ne može izgladiti direktnom komunikacijom između članova, spor se rešava sazivanjem vanrednog sastanka gde rešenje donosi većina punopravnih članova.

3. Internet sajt eskadrile predstavlja deljeni informativni resurs eskadrile. Članovi su dužni da se pridržavaju Pravila o ponašanju i međusobnim odnosima prilikom korišćenja resursa sajta (forum, lični komentari, privatne poruke, itd.).

4. Tokom pojedinačnih ili grupnih nastupa na javnim i privatnim serverima, kada se nastupa u kontekstu člana eskadrile, članovi su dužni da se pridržavaju odredbi Pravila o ponašanju i međusobnim odnosima. Pri ovome, treba obratiti pažnju da su na javnim serverima često prisutne osobe koje delimično ili potpuno razumeju srpski jezik, a nisu srpske nacionalnosti. U tom slučaju, iznošenje uvreda ili ogovaranje ukaljaće ugled svih članova eskadrile.

5. Svi piloti (punopravni članovi) eskadrile međusobno su ravnopravni osim u pogledu donošenja konačnih odluka za šta je zadužen Komandant eskadrile Savo Srpski, a u njegovom odsustvu Komandir eskadrile.

6. Svaki pilot (aktivni punopravni član) eskadrile može postati član Akademije, na osnovu zalaganja, stručnosti, zasluga i poštovanja koje uživa od strane drugih članova eskadrile.

7. Svaki pilot (aktivni punopravni član) eskadrile može postati Komandir ekadrile, na osnovu zalaganja, stručnosti, zasluga i poštovanja koje uživa od strane drugih članova eskadrile.


TRENINZI, MEČEVI I TURNIRI

1. Svaki član eskadrile u obavezi je da učestvuje na najmanje jednom treningu u periodu od 30 dana.

2. Akademija određuje termine i sadržaj treninga na nedeljnom nivou. Načelno, standardni termini treninga su:
- utorkom u 21:00 BGD
- četvrtkom u 21:00 BGD

3. Treninge načelno vodi Akademija, a u slučaju njihovog odsustva trening vodi najstariji član eskadrile prisutan na treningu. Akademija najmanje jednom mesečno zakazuje vežbu na nivou eskadrile. Svaka vežba ima svoj cilj, a posle vežbe obavezno se radi analiza postignutih rezultata.

4. Misije na treninzima moraju biti osmišljene da podstiču usavršavanje pilota u jednom ili više aspekata. Prednost će imati misije koje uvode nove elemente letačke obuke, kao i misije koje imaju za cilj pripremu pilota za mečeve i turnire.

5. Svi članovi eskadrile su pozvani da samostalno ili timski kreiraju nove misije. Prilikom kreiranja misija težiti realizmu u svim aspektima misije, ali voditi računa da ciljevi misije budu realno ostvarivi za predviđene angažovane snage.

6. Kreirana misija u završnoj formi predaje se jednom članu Akademije na uvid. Odobrene misije dostupne su za trening najranije 24 sata nakon odobrenja: u tom slučaju, organizovanje treninga je u nadležnosti kreatora misije.

7. Vežbe eskadrile i među-eskadrilske vežbe su otvorene za sve punopravne i probne članove, i uvek će se raditi na tome da svi zainteresovani učestvuju (princip rotiranja pilota u rundama).

8. Pravo na učešće na turnirima (RF i sl.) imaju svi punopravni članovi eskadrile. Učešće na Red Flag operacijama (ili drugim sličnim među-eskadrilskim mečevima) će biti rezervisano za najaktivnije članove koji će biti izabrani od strane Komandira i Akademije nakon pismeno podnetih prijava. U slučaju da se tokom meča piloti mogu zameniti, vršiće se rotacija pilota po rundama, u skladu sa prethodnom pripremom za meč.AKTIVNOSTI PUNOPRAVNIH ČLANOVA I RAZLIKE U STATUSU
AKTIVAN PUNOPRAVNI ČLAN – NEAKTIVAN PUNOPRAVNI ČLAN

Aktivan punopravni član je svaki punopravni član =4c= eskadrile koji se redovno pojavljuje na zakazanim vežbama i relativno često leti na namenskim serverima sa ostalim članovima eskadrile.
Neaktivan punopravni član je svaki punopravni član =4c= eskadrile koji se 3 ili više meseci ne pojavljuje na zakazanim vežbama i ne leti na namenskim serverima sa ostalim članovima eskadrile.

Punopravni član koji ima status neaktivnog punopravnog člana može se vratiti u status aktivnog punopravnog člana posle perioda od 1 meseca aktivnog pojavljivanja na zakazanim vežbama i letenja sa ostalim članovima eskadrile na namenskim serverima.
Za razliku od aktivnog punopravnog člana, neaktivan punopravni član nema pravo glasa za sve odluke koje se u okviru eskadrile donose a vezane su za dešavanja u LOFC svetu (učestvovanje na mečevima i turnirima, upotreba modova, rad namenskog servera itd.).
Neaktivan punopravni član nemože biti izabran za funkciju Komandira eskadrile kao ni ući u sastav Akademije.
U svim ostalim aspektima rada eskadrile, neaktivan punopravni član ima ista prava kao i aktivan punopravni član.


STIMULATIVNE MERE


Riboni
Medalje
Pohvale

 
News Members 


Banners & CoWorkers


Visits and statistics

Content here...